Ga naar de inhoud

Privacy Policy

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van “Constructiewerkhuizen DEMAN nv”  (hierna genoemd “DEMAN”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.deman.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen DEMAN en haar klanten, suspecten, prospecten en business partner.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die DEMAN verzamelt, alsook over de wijze waarop DEMAN deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

DEMAN wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (i.e. zolang niet opgeheven), (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en/of (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van de Website, het beroep doen op de diensten van DEMAN, het inschrijven op de nieuwsbrief, het inschrijven voor een seminarie, workshop, event, etc. impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop DEMAN uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt. 
Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met  de disclaimer van DEMAN. 

Soorten Persoonsgegevens

DEMAN kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken: 

 • Naam 
 • Voornaam  
 • Emailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm) 
 • Bedrijfsnaam 
 • Bedrijfsadres  
 • Woonadres
 • Gedragsmonitoring  
 • Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het contactformulier  
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan DEMAN (bv. tijdens correspondentie) 

DEMAN verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal DEMAN, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat DEMAN toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden. 

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Een samenwerking met DEMAN
 • Bezoek van de Website
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • Het invullen van het contactformulier op de Website
 • De verificatie van uw identiteit (bv. wanneer u beroep doet op de klantenservice van DEMAN)
 • Correspondentie met en uitgaande van DEMAN
 • Het inschrijven voor seminaries, workshops, events, etc.
 • Interactie via social media, e-mail, telefoon, etc.
 • Het opvragen van een offerte
 • Het uitwisselen van business cards

De door DEMAN verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten. Bijvoorbeeld om in te schrijven op een nieuwsbrief, deel uit te maken van een bepaalde activiteit zoals een workshop of event. Hierbij wordt telkens aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

Gebruik persoonsgegevens

Deman kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:
 

 • De uitvoering van een overeenkomst met DEMAN (incl. de opvolging daarvan)
 • Bevestiging van inschrijven voor een workshop, event, etc.
 • Het beantwoorden van vragen
 • Het leveren van support/bijstand (bv. Bij problemen)
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Statistische doeleinden  
 • De opmaak van een offerte
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken 

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

DEMAN zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van DEMAN en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat DEMAN in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.  

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat DEMAN uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer DEMAN hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer DEMAN of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens –  dewelke DEMAN heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;
 • Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behoudens wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.

In alle overige gevallen zal DEMAN uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens. 

Opslag persoonsgegevens  

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart DEMAN uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’. 

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met info@deman.be:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die DEMAN mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;  
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;  
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld e-mailadres. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van DEMAN. 
 

Beveiliging persoonsgegevens  

DEMAN verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.
DEMAN zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).
Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van DEMAN, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan DEMAN in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.  

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten. 

Update Privacy Verklaring

DEMAN is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. 

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is DEMAN verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop DEMAN uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie. 

Contacteer DEMAN

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop DEMAN uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: info@deman.be of  
 • Via de post: Constructiewerkhuizen DEMAN nv, Rollegemkapelsestraat 56, 8880 Sint-Eloois-Winkel (België)